U Żabek ruszyła Metoda Dobrego Startu

Rozpoczęliśmy cykliczne, realizowane w każdy czwartek zajęcia Metodą Dobrego Startu. Założenia metody ukierunkowane są na rozwój funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych, poczucia równowagi i motorycznych oraz integracji percepcyjno - motorycznej. Rozwijanie wspomnianych funkcji leży u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem zainicjowanej u Żabek metody jest także kształtowanie lateralizacji czynności ruchowych (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała, a także w przestrzeni.
Strukturę zajęć stanowią trzy etapy:
1. zajęcia wprowadzające;
2. zajęcia właściwe;
 ćwiczenia ruchowe;
 ćwiczenia ruchowo-słuchowe;
 ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
3. zajęcia końcowe.
Również te zajęcia, za sprawą przygotowanych pomocy dydaktycznych były dla naszych dzieci
czasem wspaniałej zabawy i dostarczyły wielu radości.
Opracowała: Bożena Perłak,
Ewelina Raducha-Furman

 

24 października 2019

          Publiczne Przedszkole w Lutyni