Historia Szkoły

Dyrektorzy szkoły w Lutyni:

                                                                          

Apolinaria Michałowska – 13.09.1945 – 1946

Zygmunt Barbrich – 1946 do 1972

Iwona Barbrich – Połowczuk – 1972 – 1977

Józef Zięzio – 1977 – 1986

Roman Mor – 1986 – grudzień 1990

Władysława Siekierka (nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora) – grudzień 1990 – luty 1991

Bronisława Biernacka (nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora) luty 1991 – czerwiec 1991

Jacek Musiał 1991 – wrzesień 1996

Bożena Król wrzesień 1996 – marzec 2004

Teresa Berezowska (wicedyrektor  pełniący obowiązki dyrektora) marzec 2004 – wrzesień 2004

Jadwiga Rybacka – wrzesień 2004 – nadal             

 

    Dobór odpowiednich ludzi do pracy w szkole decyduje o właściwym jej funkcjonowaniu i takim organizowaniu kształcenia, aby każdy absolwent znalazł swoją dalszą drogę w życiu.Mija 60 lat, odkąd pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w murach szkoły Podstawowej w Lutyni.                 

       13 września 1945 roku pierwsza kierowniczka szkoły Pani Apolinaria Michałowska uroczyście powitała uczniów. Po wojnie uruchamianie szkół w Polsce, a zwłaszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych, miało doniosłe znaczenie polityczne i propagandowe. Nauczyciel organizujący życie szkoły stawał się automatycznie reprezentantem polskości. Był poważany i szanowany. Pani Michałowska musiała przezwyciężyć wiele trudności materialno – bytowych, aby dzieci mogły uczyć się w sprzyjających warunkach. Dzięki swojemu autorytetowi i umiejętnością organizatorskim szybko zjednała sobie mieszkańców Lutyni, przy pomocy których w krótkim czasie doprowadziła do otwarcia szkoły.                        Późniejsza kadra kierownicza kontynuowała tak rozpoczętą pracę szkoły, pielęgnując jej tradycje i dbając o dobre imię. Kierownicy, a później dyrektorzy (od 1972r.) dbali o wysoki poziom nauczania i możliwie najlepszą kadrę nauczycielską, w szeregach której występowali nauczyciele do dziś mile i z sentymentem wspominani przez mieszkańców Lutyni.           

     

       Każdy z dyrektorów tworzył część historii szkoły, powodował, że rozwijała się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich uczniów. Wszyscy starali się efektywnie pracować w celu umocnienia pozycji placówki – dziś w Lutyni funkcjonuję Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II.           

   

     W pamięci mieszkańców Lutyni na zawsze pozostał długoletni kierownik szkoły (26 letnia kadencja) Zygmunt Barbrich – człowiek najbardziej zaangażowany w spray wsi, aktywny działacz życia kulturalnego, nauczyciel i wychowawca dwóch pokoleń Lutyńskiej społeczności. Był wielkim autorytetem dla mieszkańców wsi. Wielu ludzi szukało u niego rady, pomocy w rozwiązywaniu problemów. Cieszył się popularnością, poważaniem wśród uczniów i rodziców. Podczas jego kadencji szkoła była swoistym ośrodkiem kulturalnym. W latach 1947 – 1955 prowadził zespół artystyczny, który prezentował swoje umiejętności na scenie wiejskiej świetlicy. Sam uzdolniony muzycznie przygrywał na skrzypcach śpiewającej młodzieży. Do dzisiejszego dnia najstarsi mieszkańcy Lutyni pamiętają wiele atrakcyjnych przedstawień. Po przejściu na emeryturę szkołą kierowała córka Pana Barbricha – Iwona Połowczuk. W czasie trwania swojej kadencji duży nacisk kładła na usprawnienie organizacji pracy oraz wysoki poziom nauczania. Z tego też względu zachęcała też nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji. Nawiązana współpraca z sadowniczym Zakładem Doświadczalnym we Wróblowicach dała możliwości podniesienia placówki z niedostatków materialno – bytowych. Zauważa się znaczną poprawę stanu higieny oraz bezpieczeństwa pracy i nauki. Zorganizowano dożywianie i dowożenie uczniów. Uczniowie z rodzin najuboższych mieli zapewnione dofinansowanie wycieczek szkolnych.                   

     W roku szkolnym 1977/78 nowym dyrektorem został Józef Zięzio – nauczyciel z Wrocławia. Po raz pierwszy dyrektorem szkoły nie był mieszkaniec Lutyni. Środowisko wiejskie z rezerwą przyglądało się poczynaniom nowego dyrektora. Dużą przychylność i zaufanie zaskarbił sobie nowatorskim pomysłom przy modernizowaniu stanu bazowego dwóch budynków szkoły. Nauczanie początkowe – do tej pory mieszczące się w budynku obok kościoła przeniósł do budynku centralnego. Nowocześnie urządzone pracownie dla uczniów klas 1 – 3 stały się chlubą szkoły. Utworzono również oddział przedszkolny. Mali uczniowie mogli bezpiecznie przebywać podczas przerw na rozległym i bezpiecznym terenie. Do budynku obok kościoła przeniesiono gabinety klas starszych. Dyrektor J. Zięzio – doświadczony, wieloletni pedagog – poświęcał się również tworzeniu w szkole atmosfery zrozumienia, dążył do współpracy szkoły ze środowiskiem wiejskim poprzez traktowanie rodziców jako partnerów.Nowością dla uczniów było organizowanie letnich obozów wędrownych. Mimo trudnej sytuacji polityczno – społecznej przypadającej na okres jego kadencji – nauka w szkole przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.           

 

       Po odejściu dyrektora Zięzio na wcześniejszą emeryturę jego funkcję przejął Roman Mor.  Z jego inicjatywy zostały wprowadzone lekcje informatyki w kl. VII i VIII, których był instruktorem. Pracownia informatyczna wyposażona była w  komputery otrzymane jako darowiznę z Wrocławski Zakładów Elektronicznych. Szkoła w Lutyni była jako jedyna na terenie gminy, która miała już pracownię komputerową. Dzięki jemu społecznemu zaangażowaniu zmodernizowano podwórko szkolne poprzez utwardzenie powierzchni boiska. W planie była organizacja ogródka jordanowskiego przy parku i modernizacja podwórka przy budynku obok kościoła. Realizacja pomysłów została przerwana. W trakcie roku szkolnego  R. Mor  przestał pełnić funkcję dyrektora szkoły.           

 

      Tymczasowe pełnienie funkcji dyrektora szkoły powierzona nauczycielce z 29 – letnim stażem pracy – Bronisławie Biernackiej. Kierowanie szkołą przez ogólnie szanowaną mieszkankę Lutyni  pozwoliło na funkcjonowanie szkoły bez zakłóceń do końca roku szkolnego i do czasu ogłoszenia wyników konkursu na dyrektora szkoły, który wygrał nauczyciel Wrocławia Jacek Musiał. Ideą przewodnią jego pracy było podniesienie poziomu nauczania, zminimalizowanie ilości niepromowanych uczniów, wprowadzenie nowatorskich metod nauczania i oceniania. Był inspiratorem i współtwórcą wewnętrznego systemu oceniania z wychowania fizycznego. Po raz pierwszy zamiast oceniania skalą stopniową wprowadzono zaliczenia. celem tego nowatorstwa było zwiększenie efektywności procesu nauczania tego przedmiotu oraz zobiektywizowanie i zindywidualizowanie zadań stawianych wychowaniu fizycznemu . również po raz pierwszy wprowadzono  ocenę opisową w klasie pierwszej. Dyrektor Musiał rozpoczął tradycję wyjazdów uczniów klas trzecich na tzw. Zielone szkoły. Odbywająca się wizytacja szkoły w roku szkolnym 1994/95 wystawiła szkole najwyższą ocenę za jej działalność.Na początku roku szkolnego 1996/1997 (po przedłużeniu kadencji) z przyczyn rodzinnych dyrektor Musiał zrezygnował z funkcji. W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły funkcję tę objęła dotychczasowa wicedyrektor Bożena król.           

   

       Okres kadencji Bożeny Król to początki wchodzącej reformy oświaty. Zlikwidowane szkoły filialne we Wróblowicach i Gałowie spowodowały zbyt dużą liczbę uczniów w klasach, potrzebę organizowania dowozu z 6 pobliskich wiosek. Nauka musiała odbywać się na dwie zmiany    we wrześniu 1999 r. w budynku szkolnym obok kościoła utworzono Publiczne Gimnazjum. Funkcję kierownicza nowo utworzonej placówki pełniła jednocześnie dyrektor B. Król. Szkoła Podstawowa pozostała w budynku obok parku. ze względu na pogorszenie się warunków lokalowych przeprowadzono modernizację budynku i terenu wokół szkoły. Adaptowano pomieszczenia gospodarcze na dodatkowe sale lekcyjne, uruchomiona nową pracownię komputerową, odnowiono elewacje budynku oraz ułożono chodnik (puzzle) na podwórku szklonym. Teren przyszkolny zagospodarowano na plac do zabaw.           

   

      Uchwala Rady Gminy w Miękini Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum z dniem 2 września 2002 r. stały się placówkami wchodzącymi w skład Zespołu Szkól w Lutyni. Konkurs na dyrektora Zespołu wygrała Bożena Król, wicedyrektorem została Teresa Berezowska.Podczas swojej kadencji dyrektor B. Król duży nacisk kładła na wyniki w nauce oraz promocję obu szkół. Dwukrotnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w finałach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „ Podaruj dzieciom słońce” organizowanych przez TV Polsat. Absolwenci gimnazjum osiągnęli wysokie wyniki na egzaminach, które plasowały się powyżej średniej wojewódzkiej.W lutym 2004 r. Bożena Król zrezygnowały z pracy w szkole. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora pełniła wicedyrektor Teresa Berezowska.           

     

       W nowym roku szkolnym 2004/2005 w wyniku ogłoszonego konkursu stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lutyni Objęła Nauczycielka historii Jadwiga Rybacka. Dziś i jutro Szkoły Zgodnie z koncepcja pracy szkoły, przedstawioną podczas konkursu na dyrektora Zespołu Szkół;  Jadwiga Rybacka w pierwszej kolejności skupiła się na poprawie warunków pracy i nauki w placówce. Dzięki finansowej darowiźnie z miejscowego byłego SKR oraz środków gminnych dokonano gruntownej modernizacji wewnątrz budynku gimnazjum i terenu wokół niego. Wymieniono: c.o , drzwi, podłogi w salach lekcyjnych i na korytarzach, okna oraz zamontowano ochronne barierki na klatkach schodowych. Wszystkie sale odświeżono, a dzięki wsparciu i hojności Rady Rodziców wyposażono w nowe meble. Frontowe podwórko wyłożono puzzlami. 

 

      W trosce o sprawną organizację dowozu uczniów z 9 miejscowości, w październiku 2004 r. placówka otrzymała z ministerialnego przydziału nowego gimbusa. poprzez dokonanie modernizacji podwórka przy budynku szkoły podstawowej pozyskano miejsce na parking dla samochodów osobowych i pole manewrowe dla szkolnego autobusu. Zamontowano również nową bramę wjazdową. Dzięki staraniom nowego dyrektora placówka otrzymała dotacje z PZU na modernizację ogrodzenia terenu przyszkolnego . Wykonane prace wyraźnie poprawiły bezpieczeństwo uczniów. Znacznym utrudnieniem dla placówki był brak pracowni komputerowej  - podczas wakacji 2004 r. dokonano kradzieży wszystkich komputerów. Doskonałym pomysłem dyrektora było przystąpienie do projektu Prezydenta RP „Internet w szkołach”. W sierpniu 2005 r. placówka otrzymała w pełni wyposażoną pracownię informatyczną. Nowy rok szkolny powitał uczniów wielka niespodzianką. Otwarcia pracowni komputerowej dokonała posłanka Teresa Jasztal. W budynku szkoły podstawowej dokonano również poprawy warunków nauki i pracy poprzez wyremontowanie sali oddziału przedszkolnego, sal lekcyjnych, kuchni oraz holu głównego. Zmodernizowano sekretariat, gabinety: dyrektora oraz pedagoga. Dzięki Radzie Rodziców wyposażono salę nr 3 w nowe meble. W Sali gimnastycznej odświeżono wnętrza, a dzięki dotacji z funduszu osób niepełnosprawnych PFRON zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć korekcyjnych.           

 

   Dyrekcja Zespołu Szkół troszczy się nie tylko o poprawianie warunków bytowych placówki. Jej starania ukierunkowane są na podniesienie jakości pracy szkoły, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dbanie o jak najlepiej wykształconą kadrę pedagogiczną. Podczas wakacji uczniowie gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez OHP w Środzie Śląskiej „Twoja szansa – Twój sukces”, które ukierunkowane były na rozszerzenie posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności.            Dzięki zaangażowaniu nauczycieli gimnazjum w realizację projektu „Park” – zielony przystanek” na ścieżce dydaktycznej dwie wieże szkoła odniosła znaczny sukces: zajęła II miejsce w programie : Szkoły dla Ekorozwoju  na dolnym Śląsku” . Opracowana ścieżka dydaktyczno jest często wykorzystywana przez inne szkoły spoza terenu gminy Miękinia.            Kolejnym sukcesem szkoły był projekt wyrównania szans edukacyjnych „ Szkoła marzeń” pod hasłem „ Multimedia mostem łączącym przeszłość z przyszłością – bitwa pod Lutynią”. Placówce przyznano unijne fundusze na realizację zadań przewidzianych w projekcie. W ramach projektu zaprezentowane były efekty całorocznej pracy : makieta bitwy pod Lutynią z 1757 r. , przedstawienia teatralne i gra dydaktyczna związana z bitwą. Uatrakcyjnieniem imprezy szkolnej były pokazy militarne w wykonaniu wojskowych oddziałów historycznych.