SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA ii W LUTYNI

REGULAMIN UCZNIA

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni

 

  1. Uczeń powinien dbać o dobre imię swojej szkoły i godnie ją reprezentować zarówno w czasie zajęć jak i po zajęciach.
  2. Uczeń musi szanować mienie szkolne, które służy ogółowi społeczności uczniowskiej. Wszelkie akty wandalizmu na terenie szkoły oraz działania umyślne powodujące straty materialne z tytułu zniszczeń mienia szkolnego będą karane poprzez: upomnienia słowne, upomnienia pisemne, naganę, skierowanie sprawy na drogę sądową w zależności od charakteru dokonanej szkody oraz obowiązek naprawienia szkody lub pokrycia kosztów związanych z jej reperacją przez prawnych opiekunów ucznia, który wyrządził daną szkodę.
  3. Uczeń posiada również obowiązki z tytułu przynależności do społeczności naszej szkoły, których jest zobowiązany przestrzegać.

 


Uczeń ma prawo

 

1.     Do godnego i sprawiedliwego traktowania przez nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

2.     Do własnego zdania wyrażonego w kulturalny sposób.

3.     Do korzystanie z przywilejów określonych przez prawo m. in.

- jednego sprawdzianu dziennie;

- trzech sprawdzianów w tygodniu;

- możliwości trzydniowego zwolnienia z konieczności

pisania kartkówek, sprawdzianów, odpowiadania ustnego -  po chorobie, trwającej dłużej niż 5 dni - w celu nadrobienia zaległości.

4.     Do korzystania z przywileju tzw. „szczęśliwego numerka”, który zwalnia młodzież  z odpowiedzi ustnych i kartkówek tego dnia, kiedy został wylosowany ich numer z  dziennika.

5.     Do rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności oraz pogłębiania wiedzy.

6.     Do zadawania pytań na zajęciach, jeśli czegoś nie rozumie.

7.     Do oceny semestralnej z zachowania, która jest adekwatna do wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania w działalność na rzecz szkoły.

8.     Do uczestnictwa w akcjach szkolnych, uroczystościach, apelach.

9.     Do udziału w szkolnych imprezach, zabawach, dyskotekach, jeśli tylko wcześniej nie zaistniała sytuacja, która zabroniłaby mu takiego udziału.

10.  Do przerw międzylekcyjnych.

11.  Do używania środków czystości zapewniających higieniczne korzystanie                ze szkolnych toalet .

12.  Do korzystania ze szkolnej szatni oraz świetlicy w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

 

  

Uczeń ma obowiązek

 

  

1.     Spełniania podstawowych obowiązków szkolnych wynikających z faktu bycia uczniem. szkoły.

2.     Uzyskiwania wyników w nauce na miarę swoich możliwości.

3.     Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole, na terenie szkolnym oraz w drodze do szkoły i  do domu.

4.     Zapoznania się z funkcjonującymi w szkole regulaminami i przestrzegania ich.

5.     Zachowania się zgodnie z zasadami moralnymi i społecznymi tj. uczeń:

- nie używa wulgaryzmów, obraźliwych słów i zwrotów

- nie wyszydza kolegów i pracowników szkoły

- nie zawłaszcza mienia szkolnego ani rzeczy, które do niego nie należą

- nie niszczy mienia szkolnego

- nie używa przemocy

- nie zanieczyszcza terenów szkolnych i przykościelnych

- nie namawia do łamania panujących zasad

- pod żadnym pozorem nie organizuje sytuacji, które sprzyjałyby zażywaniu narkotyków, paleniu papierosów i piciu alkoholu.

      6. Zwracania uwagi na zachowania destruktywne i informowania nauczycieli o takich                                     

           zachowaniach.

7. Stosowania ubioru odpowiedniego do sytuacji szkolnych tj. czystego, schludnego, bez obnażania ciała, szokowania wyglądem i stosowania makijażu.

      8. Szanowania pracy koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi.

      9. Rozliczania się z własności szkolnej biblioteki w okresach końcowo-semestralnych.

      10. Uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i akademiach.

      11. Poszanowania mienia szkolnego.

      12. Przekazywania informacji szkolnych swoim rodzicom lub prawnym opiekunom.

13. Zaprzestania zachowań, które sprzyjają demoralizacji pozostałych uczniów oraz takich,  które mają wpływ na obniżenie wyników w nauce.