Publiczne Przedszkole w Lutyni

14 listopada 2022

 

Rozpoczęliśmy w październiku cykliczne, realizowane w każdy czwartek zajęcia Metodą Dobrego Startu. Założenia metody ukierunkowane są na rozwój funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych, poczucia równowagi i motorycznych oraz integracji percepcyjno-motorycznej. Rozwijanie wspomnianych funkcji leży u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem zainicjowanej u Jeżyków metody jest także kształtowanie lateralizacji czynności ruchowych (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała, a także w przestrzeni. Strukturę zajęć stanowią trzy etapy:

1. zajęcia wprowadzające;

2. zajęcia właściwe;

  • ćwiczenia ruchowe;

  •  ćwiczenia ruchowo-słuchowe;

  •  ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

3. zajęcia końcowe 

Również te zajęcia, za sprawą przygotowanych pomocy dydaktycznych były dla naszych dzieci czasem wspaniałej zabawy i dostarczyły wielu radości.

 

Opracowała:

 Bożena Perłak,

 Ewelina Raducha-Furman

U Jeżyków ruszyła Metoda Dobrego Startu