10 czerwca 2020

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa - uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 zdający,
 osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
 uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,
 pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych
(długopisu z czarnym wkładem/pióra z czarnym atramentem) i linijki.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
(zamkniętą oryginalnie i pozbawioną etykietki).

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek  
zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.


4. Zdający – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. 

 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zdających wrażeniami po egzaminie powinni dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty w dniach 16 – 18 czerwca 2020r.